Trstinné lúky (SKUEV0945)

Poloha: Nachádza sa v okrese Kežmarok, v katastri Spišskej Belej.

Rozloha: 60,0202ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0) a druhov európskeho významu: bobor vodný a mihuľa potočná. V minulosti vyťažené rašelinisko, ktoré sa po náprave vodného režimu obnovuje. Zvýšená vodná hladina umožňuje existenciu typických biotopov charakteru rašelinísk.