Tŕstie (SKUEV0281)

Poloha: Nachádza sa v okrese Rimavská Sobota, v katastri Tisovca (mestská časť Rimavská Píla) a obce Krokava.

Rozloha: 28,7864ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy (7120), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Aktívne vrchoviská (7110) a druhov európskeho významu: mlok karpatský a kunka žltobruchá.