Tri peniažky (SKUEV0001)

Poloha: Nachádza sa v okrese Revúca, v katastri Jelšavy.

Rozloha: 140,5112ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné trávinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Dealpínske trávinnobylinné porasty (6190), Xerotermné kroviny (40A0), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Vápnomilné bukové lesy (9150), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhov európskeho významu: poniklec prostredný, poniklec veľkokvetý, netopier obyčajný a podkovár malý.