Trebejovské skaly (SKUEV0941)

Poloha: Nachádza sa v okrese Košice-okolie, v katastri obcí Družstevná pri Hornáde (miestna časť Malá Vieska) a Trebejov.

Rozloha: 47,2466ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Vápnomilné bukové lesy (9150), Teplomilné submediteránne dubové lesy (*91H0) a druhov európskeho významu: poniklec slovenský a poniklec prostredný. Územie tvorí exponovaný zalesnený svah severozápadno-juhovýchodnej expozície, s vystupujúcimi skalnými vápencovými útvarmi. Geomorfologicky patrí územie Trebejovských skál do oblasti Slovenské rudohorie, geomorfologického celku Čierna hora, podcelku Hornádske predhorie so stredohorským, značne diferencovaným reliéfom. Geologické podložie v navrhovanom území tvoria predovšetkým dolomitové komplexy triasu (raumsauské dolomity), ktoré z organických zložiek obsahujú predovšetkým vápnité riasy. V severozápadnej časti územia vystupujú na povrch kvartérne fluviálne sedimenty (piesčité štrky a štrky), ktoré sú priraďované k mindelskej terase, vytvárajúcej morfologicky veľmi nápadný stupeň, tvorený zrezaným skalným podložím a štrkovou akumuláciou. V južnej časti sa zachovali deluviálne sedimenty ako produkt zvetrávania podložných hornín. Na kamenistých a sutinových svahoch sa vyskytujú charakteristické kamenisté pôdy a rendziny. Zvlášť významné sú lesné biotopy európskeho významu: teplomilné submediteránne dubové lesy, vápnomilné bukové lesy, ale aj skalné biotopy karbonátových skalných stien so štrbinovou vegetáciou a biotopy nespevnených skalných sutín v montánnom a kolínnom stupni. V území bol zaznamenaný aj výskyt biotopu národného významu: dubovo-hrabové lesy karpatské. V území bol zaznamenaný výskyt viacerých druhov európskeho a národného významu, napríklad rastlinné druhy Pulsatilla slavica, Pulsatilla subslavica, Platanthera chlorantha, Limodorum abortivum, Stipa pulcherimma, zo živočíšnych druhov napríklad Lacerta viridis, Rana temporaria, Dendrocopos medius.