Torysa (SKUEV0336)

Poloha: Nachádza sa v okrese Sabinov, v katastri Tichý Potok (kataster zaniknutej obce Blažov).

Rozloha: 19,1452ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Rieka Torysa vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Torysa. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou (3230) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, vydra riečna, netopier obyčajný a podkovár malý.