Tomov štál (SKUEV0023)

Poloha: Nachádza sa v okrese Žarnovica, v katastri obce Veľké Pole.

Rozloha: 1,5338ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004 pod názvom Tomov Štál. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Tomov štál.

Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopou európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0).