Tomášovica (SKUEV0807)

Poloha: Nachádza sa v okrese Trenčín, v katastri obce Trenčianske Mitice.

Rozloha: 6,8993ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Porasty borievky obyčajnej (5130), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Teplomilné submediteránne dubové lesy (*91H0) a druhu európskeho významu: priadkovec trnkový. Komplex teplomilnej dubiny a xerotermných suchých trávnikov s bohatým výskytom borievky obyčajnej na južnom okraji Strážovských vrchov.