Tlstý vrch (SKUEV0258)

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Štiavnica, v katastri obce Baďan, miestna časť Klastava, v okrese Krupina v katastri obce Ladzany, v okrese Levice v katastri obce Jabloňovce.

Rozloha: 1.216,3198ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: spriadač kostihojový, plocháč červený, fúzač alpský, roháč obyčajný, Dioszeghyana schmidtii, kunka žltobruchá a vydra riečna.