Tisovský kras (SKUEV0282)

Poloha: Nachádza sa v okrese Rimavská Sobota, v katastri Tisovca.

Rozloha: 1.469,3655ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Kyslomilné bukové lesy (9110), Xerotermné kroviny (40A0), Vápnomilné bukové lesy (9150), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Porasty borievky obyčajnej (5130), Subpanónske travinnobylinné porasty (6240), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Penovcové prameniská (7220), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: lykovec muránsky, poniklec prostredný, poniklec slovenský, ohniváčik veľký, fúzač alpský, plocháč červený, spriadač kostihojový, kunka žltobruchá, medveď hnedý, netopier ostrouchý, rys ostrovid, vlk dravý, vydra riečna, netopier obyčajný, netopier brvitý, netopier veľkouchý, uchaňa čierna, podkovár malý, podkovár veľký a podkovár južný.