Tisa (SKUEV0846)

Poloha: Nachádza sa v okrese Trebišov, v katastri obcí Malé Trakany a Veľké Trakany.

Rozloha: 76,1105ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0) a druhov európskeho významu: kunka červenobruchá, roháč obyčajný, koník východný, boleň dravý, pĺž severný, hrúz bieloplutvý, hrebenačka pásavá, lopatka dúhová, plotica lesklá, pĺž vrchovský, kolok vretenovitý a kolok veľký. Veľký nížinný hraničný tok v juhovýchodnom cípe Slovenska, s piesčitými brehmi a s fragmentami mäkkých lužných lesov.