Teplické stráne (SKUEV0284)

Poloha: Nachádza sa v okrese Revúca, v katastri obce Gemerské Teplice (miestne časti Gemerský Milhosť a Jelšavská Teplica).

Rozloha: 352,179ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Xerotermné kroviny (40A0), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Vápnomilné bukové lesy (9150), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210) a druhov európskeho významu: včelník rakúsky, poniklec prostredný, poniklec veľkokvetý, kunka žltobruchá, netopier obyčajný, netopier brvitý, netopier pobrežný, lietavec sťahovavý, uchaňa čierna, podkovár malý, podkovár veľký a podkovár južný.