Tarbucka (SKUEV0019)

Poloha: Nachádza sa v okrese Trebišov, v katastri obcí Streda nad Bodrogom a Veľký Kamenec.

Rozloha: 171,5135ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Panónske trávinnobylinné porasty na pieskoch (6260) a druhov európskeho významu: kosatec bezlistý uhorský, poniklec lúčny maďarský, roháč obyčajný, korytnačka močiarna a kunka červenobruchá.