Ťahan (SKUEV0363)

Poloha: Nachádza sa v okrese Rimavská Sobota, v katastri obce Sútor.

Rozloha: 310,7676ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0) a druhov európskeho významu: črievičník papučkový, fuzáč veľký a roháč obyčajný.