Švihrová (SKUEV0228)

Poloha: Nachádza sa v okrese Liptovský Mikuláš, v katastri obce Jamník.

Rozloha: 3,7705ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (91D0), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140) a druhov európskeho významu: očkáň rašelinový a kunka žltobruchá.