Svetlica (SKUEV0011)

Poloha: Nachádza sa v okrese Medzilaborce, v katastri obce Svetlice.

Rozloha: 1,9373ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Potok Svetlica vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Svetlica. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou (3230) a druhu európskeho významu: kunka žltobruchá.