Sútok Udavy s Ílovnicou (SKUEV0233)

Poloha: Nachádza sa v okrese Humenné, v katastri obcí Adidovce a Zubné.

Rozloha: 21,5656ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Tok Udavy s prítokom Iľovnice vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Sútok Udavy s Ílovnicou. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: vydra riečna, kunka žltobruchá, pĺž zlatistý, mrena stredomorská, mihuľa potiská, korýtko riečne a ohniváčik veľký.