Sútok Kysuce s Bystricou (SKUEV0833)

Poloha: Nachádza sa v okrese Čadca, v katastri Čadce (mestská časť Horelica), Krásna nad Kysucou a obce Oščadnica.

Rozloha: 44,8898ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, vydra riečna, hlavátka podunajská, hlaváč bieloplutvý a pĺž vrchovský. Územie patrí do geomorfologickej oblasti Stredné Beskydy, celok Kysucká vrchovina, podcelok Krásňanská kotlina. Z geologického hľadiska je podložie súčasťou magurského flyša, račanskej jednotky. Nadložie tvoria horniny kvartéru – holocénne fluviálne sedimenty (piesčité a štrkovité hliny nivy Kysuce). Zachovaný prirodzený úsek toku rieky Kysuce v Krásne nad Kysucou a Oščadnici, s meandrami, riečnymi ostrovmi a štrkovými lavicami. Osobitné sú cenné vodné biotopy so zisteným výskytom viacerých druhov rýb európskeho významu (Sabanejevia aurata, Cobbitis taenia, Cottus gobio) a semiterestrických živočíchov (Lutra lutra). Z pobrežných biotopov sú miestami plošne vyvinuté podhorské až horské jelšové lužné lesy s národne významným druhom perovníkom pštrosím, doplnkovo hygrofilné vysokobylinné lemové spoločenstvá.