Suť (SKUEV0265)

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Štiavnica v katastri Banskej Štiavnice a obcí Banská Belá, Kozelník, Močiar a Podhorie, miestne časti Teplá a Žakýl, v okrese Zvolen v katastri obce Hronská Breznica, v okrese Žarnovica v katastri obce Hodruša-Hámre, miestna časť Banská Hodruša a v okrese Žiar nad Hronom v katastri Žiaru nad Hronom, mestská časť Šášovské Podhradie, obcí Hliník nad Hronom, Ladomerská Vieska, miestne časti Ladomer a Vieska, Lehôtka pod Brehmi, Repište, Sklené Teplice, Trnavá Hora, miestna časť Jalná a obce Vyhne.

Rozloha: 9.041,3325ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: fúzač alpský, fuzáč veľký, kováčik fialový, roháč obyčajný, spriadač kostihojový, modráčik stepný, šidielko, hlaváč bieloplutvý, lopatka dúhová, kunka žltobruchá, vydra riečna, medveď hnedý, syseľ pasienkový, netopier obyčajný), netopier brvitý, netopier ostrouchý, netopier veľkouchý, uchaňa čierna, podkovár malý a podkovár veľký.