Šurianske slaniská (SKUEV0096)

Poloha: Nachádza sa v okrese Nové Zámky, v katastri Šurian.

Rozloha: 169,3845ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340) a druhov európskeho významu: pichliač úzkolistý a kunka červenobruchá.