Šúr (SKUEV0279)

Poloha: Nachádza sa v okrese Pezinok, v katastri Svätého Jura a v okrese Senec, v katastri obce Chorvátsky Grob.

Rozloha: 431,6962ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Bezkolencové lúky (6410), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/ alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340) a druhov európskeho významu: pichliač úzkolistý, fuzáč veľký, kováčik fialový, ohniváčik veľký, roháč obyčajný, modráčik stepný, kunka červenobruchá a mlok dunajský.