Šujské rašelinisko (SKUEV0255)

Poloha: Nachádza sa v okrese Žilina, v katastri obce Rajecká Lesná.

Rozloha: 13,0145ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bezkolencové lúky (6410), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230) a druhov európskeho významu: hlaváč bieloplutvý a kunka žltobruchá.