Suchohradské alúvium Moravy (SKUEV0161)

Poloha: Nachádza sa v okrese Malacky, v katastri obce Suchohrad.

Rozloha: 55,6759ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Alúvium Moravy pri Suchohrade vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Suchohradské alúvium Moravy. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p.a Bidentition p.p. (3270), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150) a druhov európskeho významu: plocháč červený, klinovka hadia, korýtko riečne, hrebenačka vysoká, býčko, lopatka dúhová, hrúz bieloplutvý, mlok dunajský, kunka červenobruchá a bobor vodný.