Suchá dolina (SKUEV0154)

Poloha: Nachádza sa v okrese Brezno, v katastri obce Valaská.

Rozloha: 3,115ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210) a druhov európskeho významu: priadkovec trnkový, kunka žltobruchá, netopier obyčajný, podkovár malý a podkovár veľký.