Stretavka (SKUEV0235)

Poloha: Nachádza sa v okrese Michalovce, v katastri obce Stretavka.

Rozloha: 16,1358ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Kanál Stretavka vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Stretavka. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopou európskeho významu: Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260) a druhov európskeho významu: vydra riečna, pĺž zlatistý, lopatka dúhová, hrúz Kesslerov a hrúz bieloplutvý.