Stredný tok Popradu (SKUEV0951)

Poloha: Nachádza sa v okrese Kežmarok, v katastri Kežmarku a Spišskej Belej (mestská časť Strážky) a obce Krížová Ves, v okrese Stará Ľubovňa, v katastri Podolínca a Starej Ľubovne a obcí Hajtovka, Hniezdne, Chmeľnica, Ľubotín, Malý Lipník, Sulín (lokalita Malý Sulín), Nižné Ružbachy, Orlov, Plaveč, Plavnica a Údol.

Rozloha: 265,2987ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov (3220), Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270) a druhov európskeho významu: mrena stredomorská, mihuľa potočná a vydra riečna. Územie je tvorené siedmimi nesúvislými časťami prírodne najzachovalejších úsekov rieky Poprad. V území sa striedajú časti s rýchlym prúdením s pomaly tečúcou vodou. V týchto miestach rieka Poprad vytvára meandre s akumuláciou štrkového, v menšej časti pieskového a bahnitého materiálu.