Stredný tok Laborca (SKUEV0895)

Poloha: Nachádza sa v okrese Humenné, v katastri Humenného a obcí Brekov, Hankovce, Hrabovec nad Laborcom, Kochanovce, Koškovce, Ľubiša, Udavské, Veľopolie a Zbudské Dlhé, a v okrese Medzilaborce, v katastri obcí Brestov nad Laborcom, Čabiny, Radvaň nad Laborcom a Sukov.

Rozloha: 227,2448ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0) a druhov európskeho významu: bobor vodný, vydra riečna, mrena stredomorská, pĺž severný, hrúz bieloplutvý, hrúz Kesslerov, hrúz fúzatý, lopatka dúhová a pĺž vrchovský. Z hľadiska geomorfológie patrí územie do Alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincie Východné Karpaty, subprovincie Vonkajšie Východné Karpaty, oblasti Nízkych Beskýd a celku Laborecká vrchovina. Na väčšine územia sa v geologickej stavbe uplatňujú horniny kriedy a paleogénu vonkajších Karpát: ílovce a pieskovce s glaukonitom: hrubovrstvený flyš. V menšej miere sa vyskytujú hnedé ílovce, pieskovce, rohovce. Z hľadiska geomorfológie územie patrí do reliéfu kotlinových pahorkatín s prechodnými mierne vyzdvihnutými morfoštruktúrami vrchovín a pahorkatín a reliéfu rovín a nív s mladými poklesávajúcimi morfoštruktúrami s agradáciou. Podľa klimatického členenia Slovenska sa územie nachádza v mierne teplej klimatickej oblasti a patrí do troch klimatických okrskov: M7 (mierne teplý, veľmi vlhký, vrchovinový), M6 (mierne teplý, vlhký, vrchovinový), T7 (teplý, mierne vlhký, s chladnou zimou). Z pôdnych typov sú najviac zastúpené fluvizeme glejové, sprievodné gleje z karbonátových a nekarbonátových aluviálnych sedimentov, ďalej nasledujú fluvizeme kultizemné, spievodné fluvizeme glejové, modálne a kultizemné ľahké z nekarbonátových aluviálnych sedimentov. V menšom zastúpení sú kambizeme pseudoglejové nasýtené, sprievodné pseudogleje modálne a kultizemné, lokálne gleje zo zvetralín rôznych hornín, kambizeme modálne kyslé, sprievodné kultizemné a rankre zo zvetralín kyslých až neutrálnych hornín, pseudogleje nasýtené s polygenetických hlín, sprievodné čiernice glejové prekryté, rendziny a kambizeme rendzinové, sprievodné litozeme modálne karbonátové, lokálne rendziny sutinové zo zvetralín pevných karbonátových hornín. Z hydrologického hľadiska územie spadá do hlavného povodia rieky Bodrog. V rámci hydrogeologických regiónov patrí do regiónu paleogénu a kvartéru povodia Laborca po Brekov a mezozoika Humenských vrchov.