Stredný tok Ipľa (SKUEV0958)

Poloha: Nachádza sa v okrese Veľký Krtíš, v katastri obcí Bušince, Čeláre, Dolinka, Kiarov, Koláre, Kosihy nad Ipľom, Kováčovce, Malá Čalomija, Muľa, Slovenské Ďarmoty, Veľká Čalomija, Vrbovka a Záhorce.

Rozloha: 111,6349ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany druhov európskeho významu: mrena stredomorská, pĺž severný, hrúz bieloplutvý, hrúz Kesslerov, lopatka dúhová, pĺž vrchovský a kolok vretenovitý. Lokalita sa vyznačuje vysokou biologickou hodnotou ako biotop obojživelníkov, rýb, cicavcov, plazov a spoločenstiev rastlín národného a európskeho významu viazaných na tu prítomné mokrade. Dotknuté územie je i významnou spojnicou viacerých území európskeho významu v povodí rieky Ipeľ. Nadregionálna významnosť Ipľa v územnom systéme ekologickej stability celého Poiplia je podporená značným stupňom zachovalosti biotopov samotnej rieky, ktorá tvorí migračný koridor pre niektoré druhy rýb.