Stredný tok Hrona (SKUEV0947)

Poloha: Nachádza sa v okrese Žarnovica, v katastri Novej Bane, Žarnovice (mestská časť Revištské Podzámčie) a obcí Hronský Beňadik, Orovnica, Rudno nad Hronom a Voznica, a v okrese Žiar nad Hronom, v katastri obcí Bzenica, Dolná Trnávka, Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom, bývalej obce Horné Opatovce, Lehôtka pod Brehmi a Lovča.

Rozloha: 324,8051ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0) a druhov európskeho významu: mrena stredomorská, hrúz bieloplutvý, hrúz Kesslerov, lopatka dúhová a hlavátka podunajská. Lokalita sa vyznačuje vysokou biologickou hodnotou ako biotop obojživelníkov, rýb, cicavcov, plazov a spoločenstiev rastlín národného a európskeho významu viazaných na tu prítomné mokrade. Výskyt obojživelníkov a vodných vtákov je sprevádzaný aj blízkosťou chráneného areálu Revištský rybník (SKUEV0638). Dotknuté územie je významnou spojnicou viacerých území európskeho významu v povodí rieky Hron, ktorých predmetom ochrany sú ryby. Nadregionálna významnosť Hrona v územnom systéme ekologickej stability celého Pohronia je podporená vysokým stupňom zachovalosti biotopov samotnej rieky, ktorý v porovnaní s ostatnými riekami na Slovensku zostal nadpriemerne zachovaný v prírodnej forme. Rieka Hron tvorí veľký migračný koridor pre druhy rýb so silným migračným zmyslom (migrácie nad 100km) dokonca aj pre časť spoločenstva Dunaja, najmä jeho ichtyofaunu.