Stredný tok Hornádu (SKUEV0928)

Poloha: Nachádza sa v okrese Gelnica, v katastri obcí Kluknava, Margecany a Richnava, v okrese Spišská Nová Ves, v katastri Krompách, Spišskej Novej Vsi, Spišských Vlách a obcí Chrasť nad Hornádom, Jamník, Kolinovce, Markušovce, Matejovce nad Hornádom, Odorín, Olcnava, Smižany, Teplička a Vítkovce.

Rozloha: 295,8428ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, mlok hrebenatý, vydra riečna, mrena stredomorská, hlaváč bieloplutvý a mihuľa. Stredný tok rieky Hornád medzi ústím Prielomu Hornádu a vodnej nádrže Ružín. Rieka tečie južným okrajom Hornádskej kotliny, je široká, má pomerne stabilný charakter, lokálne je upravená. Na mnohých miestach má obojstranné brehové porasty a sprievodné pobrežné mokrade s prirodzenou vegetáciou.