Stredný tok Bystrice (SKUEV0835)

Poloha: Nachádza sa v okrese Čadca, v katastri obce Stará Bystrica.

Rozloha: 10,8949ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, vydra riečna a hlaváč bieloplutvý. Územie patrí do geomorfologického celku Kysucká vrchovina, podcelok Bystrická brázda. Z geologického hľadiska je podložie územia tvorené horninami paleogénu magurského flyša, bystrickej jednotky. V ich nadloží sa nachádzajú kvartérne – holocénne sedimenty tvorené hlinami, piesčitými a štrkovitými hlinami nivy rieky Bystrica. Prirodzený meandrovitý úsek toku rieky Bystrica poniže sútoku s potokom Radôstka v celkovej dĺžke približne 1.100m, s plošne vyvinutými porastami prevažne podhorských jaseňovo-jelšových lužných lesov, spolu s hygrofilnými vysokobylinnými lemovými spoločenstvami nivy Bystrice. V nadväzných častiach a v prielukách lužných porastov ich dopĺňajú vlhšie typy podhorských kosných lúk.