Stredný tok Bodvy (SKUEV0954)

Poloha: Nachádza sa v okrese Košice-okolie, v katastri obcí Drienovec, Hosťovce, Peder, Turnianska Nová Ves, Turňa nad Bodvou a Žarnov.

Rozloha: 51,27ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany druhov európskeho významu: mrena stredomorská, hrúz bieloplutvý, hrúz Kesslerov, hrúz fúzatý, lopatka dúhová, pĺž vrchovský a kolok vretenovitý. Povodie Bodvy má značnú variabilitu habitatov, čo je spôsobené pestrosťou fyzicko-geografických podmienok tejto oblasti. Je tu totiž výrazný kontrast medzi hornou a dolnou časťou povodia. Relatívne prirodzená štruktúra ichtyocenóz sa zachováva vďaka územnej ochrane v slovenskej, ale aj v maďarskej časti povodia.