Strečnianske meandre Váhu (SKUEV0665)

Poloha: Nachádza sa v okrese Martin, v katastri Vrútok a obce Lipovec, a v okrese Žilina, v katastri obcí Nezbudská Lúčka a Strečno.

Rozloha: 65,0313ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov (3220), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: hlavátka podunajská, hlaváč bieloplutvý, kunka žltobruchá a vydra riečna.