Stráž (SKUEV1013)

Poloha: Nachádza sa v okrese Žarnovica, v katastri obce Veľké Pole.

Rozloha: 328,3462ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a Vápnomilné bukové lesy (9150).