Stráž (SKUEV0013)

Poloha: Nachádza sa v okrese Žarnovica v katastri obce Veľké Pole.

Rozloha: 19,8136ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Suchomilné trávinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210) a druhu európskeho významu: popolavec dlholistý.