Stolica (SKUEV0203)

Poloha: Nachádza sa v okrese Brezno, v katastri obce Telgárt, v okrese Revúca, v katastri Revúcej, mestská časť Revúčka a obcí Chyžné, Mokrá Lúka a Muránska Zdychava a v okrese Rožňava, v katastri obcí Čierna Lehota a Rejdová.

Rozloha: 2.811,9873ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni (8110), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Horské smrekové lesy (9410), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Kyslomilné bukové lesy (9110), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Aktívne vrchoviská (7110) a druhov európskeho významu: zvonček hrubokoreňový, kunka žltobruchá, medveď hnedý, rys ostrovid a vlk dravý.