Štokeravská vápenka (SKUEV0502)

Poloha: Nachádza sa v okrese Bratislava IV v katastri mestských častí Devínska Nová Ves a Dúbravka.

Rozloha: 12,6802ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0) a druhu európskeho významu: jazýčkovec jadranský.