Stinská (SKUEV0210)

Poloha: Nachádza sa v okrese Snina, v katastri obcí Nová Sedlica, Ulič, Uličské Krivé a Zboj.

Rozloha: 1.526,545ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Horské kosné lúky (6520), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230) a druhov európskeho významu: bahnička kranská, zvonček hrubokoreňový, fúzač alpský, spriadač kostihojový, kobylka, mlok hrebenatý, mlok karpatský, kunka žltobruchá, rys ostrovid, medveď hnedý, vlk dravý, netopier obyčajný, netopier brvitý, netopier pobrežný, netopier ostrouchý, netopier veľkouchý a podkovár malý.