Stebnícka Magura (SKUEV0754)

Poloha: Nachádza sa v okrese Bardejov, v katastri obcí Stebník a Zborov.

Rozloha: 184,6417ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180) a druhov európskeho významu: Boros schneideri, vlk dravý a rys ostrovid.