Starovodské jedliny (SKUEV0344)

Poloha: Nachádza sa v okrese Gelnica, v katastri obce Švedlár.

Rozloha: 468,6747ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Horské smrekové lesy (9410), Vápnomilné bukové lesy (9150), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110) a druhu európskeho významu: medveď hnedý.