Starobystrické penovcové pramenisko (SKUEV0777)

Poloha: Nachádza sa v okrese Čadca, v katastri obce Stará Bystrica.

Rozloha: 10,3271ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Penovcové prameniská (7220), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhu európskeho významu: črievičník papučkový.