Stará hora (SKUEV0259)

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Štiavnica v katastri obcí Baďan, miestna časť Klastava a obce Beluj a v okrese Krupina v katastri obcí Hontianske Nemce, Kráľovce-Krnišov, miestne časti Kráľovce a Krnišov a obce Sebechleby.

Rozloha: 2.400,1833ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Xerotermné kroviny (40A0) a druhov európskeho významu: roháč obyčajný, priadkovec trnkový, ohniváčik veľký, Dioszeghyana schmidtii, kunka žltobruchá, vydra riečna a syseľ pasienkový.