Spišskopodhradské travertíny (SKUEV0105)

Poloha: Nachádza sa v okrese Spišská Nová Ves, v katastri obce Žehra a v okrese Levoča, v katastri Spišského Podhradia a obce Baldovce.

Rozloha: 231,3138ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Travertíny pri Spišskom Podhradí vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Spišskopodhradské travertíny. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu:

Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Dubovo-hrabové lesy lipové (9170), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Porasty borievky obyčajnej (5130), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310) a druhov európskeho významu: poniklec prostredný, kosatec bezlistý uhorský, včelník rakúsky, poniklec slovenský, pimprlík mokraďný, kunka žltobruchá, syseľ pasienkový, netopier obyčajný, netopier ostrouchý, uchaňa čierna, podkovár malý a podkovár veľký.