Spišskopodhradské stráne (SKUEV0107)

Poloha: Nachádza sa v okrese Levoča, v katastri Spišského Podhradia a obcí Jablonov a Nemešany.

Rozloha: 55,0487ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Stráne pri Spišskom Podhradí vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Spišskopodhradské stráne. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210) a druhov európskeho významu: poniklec prostredný a poniklec slovenský.