Sovie vinohrady (SKUEV0823)

Poloha: Nachádza sa v okrese Nové Zámky, v katastri obce Salka.

Rozloha: 9,80ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Xerotermné kroviny (*40A0), Panónske travinnobylinné porasty na spraši (*6250), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Subpanónske travinnobylinné porasty (*6240) a druhov európskeho významu: katran tatársky, hubár jednorohý a priadkovec trnkový. Enkláva teplomilnej vegetácie s najväčším výskytom katranu tatárskeho na Slovensku. Územie Sovie vinohrady bolo doplnené do národného zoznamu území európskeho významu na základe priamej požiadavky Európskej komisie pre biotop 6250 Panónske travinnobylinné porasty na spraši a druhu Bolbelasmus unicornis.