Soví hrad (SKUEV0358)

Poloha: Nachádza sa v okrese Lučenec, v katastri obce Šurice.

Rozloha: 41,6551ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Subpanónske travinnobylinné porasty (6240) a druhov európskeho významu: roháč obyčajný, ohniváčik veľký a syseľ pasienkový.