Sokolia skala (SKUEV0920)

Poloha: Nachádza sa v okrese Rožňava, v katastri obce Silická Jablonica.

Rozloha: 11,7575ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Penovcové prameniská (*7220), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (*8160), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Vápnomilné bukové lesy (9150), Lipovojavorové sutinové lesy (*9180) a druhov európskeho významu: sadlerianka panónska, roháč obyčajný, netopier čierny/uchaňa čierna, netopier obyčajný, podkovár štíhlokrídlý/podkovár veľký, podkovár krpatý/podkovár malý, kobylka sedmohradská a poniklec veľkokvetý. Územie je tvorené vystupujúcim skalným bralom, ktoré prechádza do strmých vápencových strání, vo vrcholovej časti planiny s typom reliéfu krasových chrbtov a kôp, tvoriacich pôvodnú úroveň stredohorského zarovnaného povrchu. Na geologickej stavbe sa podieľajú wettersteinské vápence.