Sokolec (SKUEV0593)

Poloha: Nachádza sa v okrese Žarnovica, v katastri obce Veľké Pole.

Rozloha: 223,5868ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Kyslomilné bukové lesy (9110), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Vápnomilné bukové lesy (9150), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180) a druhov európskeho významu: podkovár malý, podkovár veľký, podkovár južný, uchaňa čierna, netopier pobrežný, netopier velkouchý a netopier obyčajný.