Šmolzie (SKUEV0177)

Poloha: Nachádza sa v okrese Malacky, v katastri obcí Jakubov a Suchohrad.

Rozloha: 67,8626ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150) a druhov európskeho významu: plocháč červený, býčko, čík európsky, lopatka dúhová, hrúz bieloplutvý, mlok dunajský, kunka červenobruchá a bobor vodný.