Slovenský raj (SKUEV0112)

Poloha: Nachádza sa v okrese Brezno, v katastri obce Telgárt, v okrese Rožňava, v katastri Dobšinej a obcí Dedinky a Stratená, v okrese Spišská Nová Ves, v katastri obcí Betlanovce, Hrabušice, Letanovce, Mlynky, Smižany a Spišské Tomášovce a v okrese Poprad, v katastri obcí Hranovnica a Vernár.

Rozloha: 16.864,1411ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Suchomilné trávinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Penovcové prameniská (7220), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110), Kyslomilné bukové lesy (9110), Javorovo- bukové horské lesy (9140), Vápnomilné bukové lesy (9150), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Horské smrekové lesy (9410), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Horské kosné lúky (6520), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov (3220), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310) a druhov európskeho významu: kyjanôčka zelená, črievičník papučkový, kosatec bezlistý uhorský, jazyčník sibírsky, poniklec prostredný, poniklec slovenský, zvonovec ľaliolistý, korýtko riečne, fuzáč veľký, pimprlík mokraďný, mrena stredomorská, hlaváč bieloplutvý, mihuľa potiská, kunka žltobruchá, mlok karpatský, mlok hrebenatý, medveď hnedý, rys ostrovid, vlk dravý, vydra riečna, syseľ pasienkový, netopier obyčajný, netopier brvitý, netopier pobrežný, netopier ostrouchý, netopier veľkouchý, uchaňa čierna, podkovár malý a podkovár veľký.