Slnečné skaly (SKUEV0667)

Poloha: Nachádza sa v okrese Žilina, v katastri Rajeckých Teplíc (mestská časť Poluvsie) a obce Porúbka.

Rozloha: 87,1623ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Vápnomilné bukové lesy (9150), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0) a druhov európskeho významu: podkovár malý, uchaňa čierna, netopier obyčajný a poniklec prostredný.